szalai loleila


szalai, szalai
close your eyes
count to ten

szalai, szalai
breathe
smile
love

szalai, szalai
loleila
patience,
resilience,
serene.

Light will come,
dark will fall,
szalai will come
szalai for the better….